Kvalitet-, Miljø- og HMS-rådgjeving tilpassa dine behov!

 

 
 

Kvalitetsleiing

_

Systematisk og strategisk kvalitetsarbeid sikrar fornøgde kundar, tillit i markedet, effektive prosessar, forbedra prestasjon og  dannar eit godt grunnlag for berekraftig utvikling. 
QTSupport kan bistå med kartlegging av bedrifta sine prosessar, oppbygging, drifting og effektivisering av ledelsessystem. I mange bransjer og marked har ISO-sertifiserte bedrifter eit stort konkurransefortrinn og er ofte foretrukne leverandørar.

For bedrifter som ønsker sertifisering iht. ISO 9001, kan QTSupport leie deg fram mot sertifisering.

Les meir →

 

Miljøleiing

_

Systematisk miljøleiing, handtering av miljøansvar og styring av miljøaspekt bidreg til berekraftig utvikling og lønnsomheit for både det ytre miljøet og eiga drift. Mange bransjer og marked opplever at det vert stilt strengare miljøkrav til leverandørar. Bedrifter som satsar på systematisk miljøleiing og ISO 14001-sertifisering, vert ofte foretrukne leverandørar.

QTSupport kan bistå ved oppbygging/implementering av ledelsessystem for miljø, veilede deg gjennom lovkrav for å oppfylle samsvarsforpliktelse, forbedre din miljøprestasjon og at dine miljømål vert innfridd.

Les meir →

 

HMS-leiing

_

Helse Miljø og Sikkerheit/Arbeidsmiljø

Systematisk HMS-arbeid og oppfølging av HMS-krav er lovpålagt for alle bedrifter, uansett størrelse og bransje.  QTSupport kan veilede deg gjennom lovverket og bistå med å definere omfang for å oppnå eit effektivt og godt fungerande system tilpassa dine behov.
For å sikre eit godt arbeidsmiljøet er det viktig å ha dei rette verktøya, den rette kunnskapen og eit kontinuerleg HMS-fokus.

For bedrifter som ønsker sertifisering iht. ISO 45001, kan QTSupport leie deg fram mot sertifisering.

Les meir →

 

Risikokartlegging og risikostyring

_

"One size doesn't fit all."  Risikobasert styring er nøkkelen til eit effektivt og godt fungerande ledelsessystem og danner grunnlaget for omfanget av ledelsessystemet. Ved å ta hensyn til bedrifta sine risikoar og mulegheiter, sikrar ein ei berekraftig utvikling. ISO standardane 9001(kvalitet), 14001(ytre miljø) og 45001(Helse, Miljø og Sikkeheit) er basert på risikobasert styring.

QTSupport kan bistå ved risikokartlegging, risikoanalyser og risikostyring tilpassa dine behov.

 

Prosesskartlegging

_

Oppbygging av ledelsessystem basert på risiko- og mulegheitsvurderingar sikrar eit godt fungerande og tilpassa ledelsessystem for di bedrift. Kartlegging av bedrifta sine kjerne-, del-, og støtteprosessar med definerte prosesskrav og ressursar,  bidreg til auka eigarskap/bevisstgjering hos ansatte og samsvar med både interne og eksterne krav.

QTSupport kan bistå med å tilpasse og kartlegge dine prosessar og definere smarte målekriteriar for å effektivisere og forbedre dine prestasjonar.

 

Revisjon

_

Alle systemstandarder forutsetter at bedrifter gjennomfører interne revisjoner for å vurdere om ledelsessystem fungerer etter si hensikt. I tillegg krever ISO 9001 oppfølging/styring av prosessar, produkt og tenester levert av eksterne (leverandører).
For å få eit levande og godt fungerande  ledelsessystem, er det viktig at revisjonar vert planlagde, gjennomført og følgde opp tilstrekkeleg.
For ISO-sertifiserte bedrifter gjennomfører sertifiseringsorganet årlege revisjonar og re-sertifisering innan utløpet av sertifikat-perioden som er på tre år.

QTSupport kan bistå med planlegging, gjennomføring, oppfølging av internrevisjonar og revisjonar av leverandørar samt bistå ved 3.partsrevisjon (sertifiseringsorgan).

 

Implementering av ISO 9001, 14001 og 45001

_

Ny versjon av dei populære standardane ISO 9001, 14001 og 45001 er på plass. Alle standardane er oppbygd etter ny felles struktur. I tillegg skal det i større grad takast hensyn til organisasjonen sin kontekst og interessenter når omfang av ledelsessystem vert fastsett. Vurdering av risiko og mulegheiter (risikobasert tilnærming) er grunnleggjande for å oppnå eit effektivt og meir virkningsfullt ledelsessystem.

QTSupport har allereie bistått fleire bedrifter med implementering/ tilpassing og re-sertifisering av ledelsessystem iht. dei nye ISO standardane.

 

Avvikshandtering

_

Alle bedrifter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Dette er krav i ISO 9001, 14001 og 45001 standardane, samt i helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
God og tilstrekkeleg rapportering, grundig årsaksanalyse og handtering av avvik hindrar gjentaking av liknande hendelsar.
Eit godt fungerande avvikssystem gir raskt gevinst, sikrar kontinuerleg forbedring og er ein svært viktig drivar i bedrifta sitt ledelsessystem.

QTSupport kan bistå med opplæring i årsaksanalyse og god avvikshandtering.

PMSCG3.jpg