← Tilbake til alle tenester

Miljøleiing

Systematisk miljøleiing, handtering av miljøansvar og styring av miljøaspekt bidreg til berekraftig utvikling og lønnsomheit for både det ytre miljøet og eiga drift. Mange bransjer og marked opplever at det vert stilt strengare miljøkrav til leverandørar. Bedrifter som satsar på systematisk miljøleiing og ISO 14001-sertifisering, vert ofte foretrukne leverandørar.

QTSupport kan bistå ved oppbygging/implementering av ledelsessystem for miljø, veilede deg gjennom lovkrav for å oppfylle samsvarsforpliktelse, forbedre din miljøprestasjon og at dine miljømål vert innfridd.

 

Tenester innan Miljø:

 • Risikovurdering/risikoanalyser/ Risikostyring

 • Prosesskartlegging/ oppbygging av ledelsessystem for miljø , iht. ISO 14001

 • Samkøyring/implementering av ulike ledelsessystem (kvalitet, miljø og HMS)

 • Prosessforbedring/ effektivisering

 • Implementering av endringar/krav

 • Definering og oppfølging av miljøaspekt

 • Interne revisjonar av ledelsessystem

 • Oppfølging/ revisjon av leverandørar

 • Deltaking/støtte ved 3.partsrevisjon/tilsyn

 • Avvikshandtering / Årsaksanalyse

 • Miljøprestasjon

 • Samsvarsevaluering

 • Opplæring og implementering av ledelsessystem

 • Handlingsplanar/Oppfølging

 • Generelt kontinuerleg forbedringsarbeid